Privacy statement

In dit document legt Badminton Recreanten Club De Buitenhof (hierna genoemd de vereniging en BRC) het privacybeleid van de vereniging uit. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van leden en personen die met de BRC in aanraking komen te kunnen garanderen. De BRC zal altijd proberen te handelen binnen de kaders die in dit document zijn aangegeven en daarmeae alles doen om de privacy van de betrokkenen te garanderen.

De BRC heeft dit document opgesteld in navolging van de nieuwe AVG wetgeving (25 Mei 2018). In samenvatting betekent dit dat na instemming van dit document dat men toestemming geeft aan de BRC voor:

 • Het verwerken van persoonsgegevens (in de breedste zin van het woord) voor het doel waarvoor deze noodzakelijk zijn. Het doel en de bijbehorende gegevens worden verder in dit document uitgelegd.
 • Het doorgeven van noodzakelijke persoonsgegevens aan derden voor het doel waarvoor deze noodzakelijk zijn. Het doel en de bijbehorende gegevens worden verder in dit document uitgelegd.

De betrokkenen kunnen ervan uitgaan dat de BRC de volgende zaken zal ondernemen om privacy schending te voorkomen:

 • Passende technische/organisatorische maatregelen
 • Geen persoonsgegevens te verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn
 • Op de hoogte te zijn van de rechten van betrokkenen en deze te respecteren
 • Het uitdrukkelijk toestemming vragen indien wij persoonsgegevens moeten verwerken

Indien er na dit document nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bestaan uit twee categorieën, algemeen en bijzondere gegevens. Algemene gegevens bestaan (niet exclusief) uit gegevens die noodzakelijk zijn om te weten van elk lid.

Hierbij valt te denken aan:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Pasfoto

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op (niet exclusief) gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De BRC heeft bij leden geen reden om deze gegevens te bezitten, en zal deze derhalve ook niet opslaan.

Waarom verwerkt de BRC persoonsgegevens?

De BRC verwerkt algemene persoonsgegevens om iemand lid te kunnen maken van de vereniging. Daarom kan de BRC geen leden accepteren die deze gegevens niet willen verstrekken. De BRC moet gegevens kunnen verwerken om zorg te dragen voor de verzekering, uitnodigen voor activiteiten, informeren over toernooien, etc.

Tot slot zijn er praktische zaken waarom we persoonsgegevens verwerken. Te denken aan administratieve taken rondom contributie.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Binnen de BRC zijn de bestuursleden de enige personen die toegang hebben tot persoonsgegevens.

Hoe gaat de BRC om met persoonsgegevens en hoelang blijven deze bewaard?

De BRC gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Dit betekent dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Gegevens worden verwijderd op het moment dat een lid zich uitschrijft. Deze zorgvuldigheid wordt gewaarborgd door middel van dit soort documenten, bewustwording en beveiliging van documenten.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alle leden die gegevens nodig hebben om taken voor de vereniging te kunnen uitvoeren hebben toegang tot gegevens. Hierbij kan men beperkte toegang hebben tot deze gegevens. Voor inzage in welke persoon bij welke gegevens kan men het verwerkingsregister raadplegen.

Beveiliging

De BRC zal altijd haar best doen om gegevens zo goed mogelijk te bewaren. Dit gebeurt in fysieke zin door het beperken van de hoeveelheid kopieën. Alsmede door het versleutelen van data.

Rechten van betrokkenen

De BRC zal zich altijd aan de wet houden. Dit betekent dat betrokkenen zich op verschillende rechten kunnen beroepen. Deze zijn:

 • Het recht om vergeten te worden. Elk lid kan vragen om volledig uit het ledenbestand verwijderd te worden. Indien een lid dit vraagt kan hij geen lid meer zijn bij de vereniging.
 • Het recht om zijn gegevens in te zien. Elk lid kan zijn gegevens opvragen. Dit kan via de bestuursleden. Hier wordt binnen 2 weken gehoor aangegeven.

Klachten

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen aangegeven worden bij het bestuur. Daarnaast staat het een ieder vrij om klachten in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Het staat de vereniging vrij om wijzigingen te maken in het privacy statement. Het meest actuele privacy statement staat op onze website.